Husacina a ubytovanie   Kontakt   Mapa stránky

Náhodný obrázok

Štatistika

Návštevníkov: 1972903
Práve je pripojených:
1 Hosť
Slovenský Grob   Slovenský Grob
 
Obec Slovenský Grob

Obec   S l o v e n s k ý   G r o b

 

podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:

 

Základnej školy s materskou školou v Slovenskom Grobe, Školská č. 11

s predpokladaným nástupom 16. augusta 2014.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa požadovaného smeru podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov,

- vykonanie prvej atestácie alebo jej náhrady podľa zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti (praxe) podľa zákona č. 596/2003 Z. z.,

- ovládanie štátneho jazyka,

- znalosť a orientácia vo všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa školskej legislatívy základnej školy s materskou školou s právnou subjektivitou,

- osobné a morálne predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z.,

- aktívne využívanie informačno – komunikačných technológií (word, excel, internet),

- organizačné a riadiace schopnosti,

- zdravotná spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z. z.

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenia do výberového konania (prihláška),

- profesijný štruktúrovaný životopis, osobný dotazník, motivačný list,

- overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania a pedagogickej činnosti,

- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),

- písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja ZŠ s MŠ (max. 4 strany),

- písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania podľa  zákona  č.  122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie starší ako 3 mesiace),

- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

 

Prihlášku s požadovanými dokladmi treba doručiť do 14. mája 2014 do 12,00 hod. na adresu: Obecný úrad,  Hlavná č. 132,  900 26 Slovenský Grob

v obálke označenej heslom Výberové konanie – neotvárať!“

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Uchádzačom, ktorí splnia predpoklady a požiadavky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne radou školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

Slovenský Grob, 14.04.2014.

 

                                                                                                                                 Mgr. Ján Juran

 

                                                                                                                                 starosta obce

 
Oznam

Vážení občania,

vyzdvihnite si rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľností, dane za psa  a rozhodnutie o vyrubení poplatku za komunálny odpad

na obecnom úrade v Slovenskom Grobe

V termíne  od  10. apríla  do 30. apríla  2014  si môžu  občania prevziať rozhodnutia  o vyrubení dane z nehnuteľností,  dane za psa  a rozhodnutie o vyrubení poplatku za komunálny odpad


Pondelok     8,oo -12,oo      13,oo-16,30     možnosť aj  platiť do pokladne

Utorok        8,oo - 12,oo       13,oo-15,00

Streda         8,oo -12,oo        13,oo- 15,oo   možnosť aj platiť do pokladne

Štvrtok       8,oo - 12,oo        13,oo-15,00

Piatok         8,oo-  12,oo       13,oo- 13,30    možnosť  aj platiť do pokladne


Obec  týmto sleduje úsporné opatrenie na poštovnom a žiadame občanov o ústretovosť, aby  si  prišli osobne vyzdvihnúť rozhodnutia o vyrubení dane a vyrubení poplatku  a v rámci vykonateľnosti rozhodnutia daň a poplatok uhradili.

Ďakujeme.

 
Výzva
                 Žiadam všetkých obyvateľov obce a hlavne lokality Monari, aby si všímali osoby maskované kapucňami.
Podľa informácie ide o mladých ľudí ktorí kradnú ťažké liatinové mreže z povrchovej dažďovej kanalizácie.
Päť takýchto poklopov odcudzili v noci zo 6. na 7. januára z cesty a parkoviska od Obecného športového klubu, čím spôsobili obci škodu vo výške 640,-- €. Škoda bola nahlásená polícii. Dnes 28. januára nám nahlásila obyvateľka Monari pokus o krádež taktiež liatinovej mreže umiestnenej na ceste na Svätoplukovej ulici. Osobu v kapucni vyrušila aj s manželom vo večerných hodinách 27. januára. Osoba pravdepodobne pripravuje odcudzenie viacerých mreží v obci. Akýkoľvek pohyb mladých v kapucniach si všímajte prípadne volajte priamo políciu Pezinok na t.č. 033 6412 333 . Vyhnete sa tak prepájaniu z č. 158. Polícia tu vie prísť do päť minút. Prípadne volajte aj starostu obce.                        
     starosta
 
Cestovný poriadok 2014
 
Predaj

    OBEC SLOVENSKÝ GROB, ODPREDÁ AUTOBUS KAROSA C 735.1031 kategórie M3, s "euromotorom" bielej farby garážovaný, málo používaný vo veľmi dobrom technickom stave. Dátum prvej evidencie v SR je 30.08.2006.
Informácie na t.č. 0336478210, 0907 330 472,

 
Kanalizácia

Tlačivo - kanalizačná prípojka

Informácia o pripojení na kanalizačnú prípojku.

 
Harmonogram vývozu odpadu pre rok 2014
 
 
Slovenský Grob   Slovenský Grob

Reklamná plocha

HTML kódy na web
 
© 2014 Slovenský Grob